Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een camper bij Bullicamper

Begripsomschrijving:

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

  • Camper kampeerauto: het voertuig, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
  • Huurder: degene, die als huurder de huurovereenkomst sluit.
  • Verhuurder: degene, die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.

1. Huurperiode:

De huurperiode begint op vrijdag of zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur en eindigt op vrijdag of zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode wordt per dag  één dag huur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 125,00 in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 125,00 plus de daghuur.
Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen, indien de verhuurder niet de overeengekomen kampeerauto kan leveren. Er is nimmer recht op schade vergoeding van welke aard dan ook.

2. Kilometers:

Per week 1750 km vrij, extra gereden kilometers: € 0,20 per kilometer. Voor weekenden of delen van een week gelden aangepaste aantallen kilometers.

3. Verzekering:

De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper geleverd. Door verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te sturen is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Ook beschadigingen aan het interieur worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan het verhuurde object door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van de verhuurder.

4. Waarborgsom:

De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 750,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor vertrek, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits aan alle verhuurvoorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is en eventuele schades die buiten de WA-casco verzekering vallen ontstaan zijn tijdens de huurperiode zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door de verhuurder, boven de waarborgsom aan de verhuurder betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

5. Annulering:

De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de post bezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij of ANWB.
Bij annulering is de huurder de verhuurder verschuldigd:

  • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

6. Legitimatie:

Bij reservering is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

7. Betaling:

Bij definitieve reservering zal 50% van de totale huursom worden voldaan. Het restant, inclusief waarborgsom, wordt uiterlijk 1 maand voor vertrek gestort op bovenstaand rekeningnummer en naam.

8. Reparatie en schade:

Ondanks het feit dat onze camper goed onderhouden wordt, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.
De huurder zal geen veranderingen in of aan de camper aanbrengen.
De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijde eerst contact met verhuurder worden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder. Op naam van verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.
Schade en of diefstal aan het interieur, radio/CD, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur de verhuurder telefonisch op de hoogte te stellen.
Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.
De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiele of immateriële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/ of aanrijdingschade.

9. Onderhoud:

De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval dan zal een bedrag van € 150,00 worden ingehouden voor het reinigen van de binnenzijde,
€ 100,00 worden ingehouden voor het reinigen van de buitenzijde, € 50,00 worden ingehouden voor het ledigen van de afvalwatertank en € 100,00 worden ingehouden voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet op de terugbetaling van de waarborgsom.

10. Brandstof:

Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. U krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en u dient de camper afgetankt te retourneren.

11. Verbruikskosten:

Aan vloeistofverbruik voor het chemische toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

12. Bestuurder:

Huurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B.
De camper mag alleen bestuurd worden door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s).
Huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

13. Aansprakelijkheid:

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen wordt door gebruik van de camper.

14. Instructie:

Bij het afhalen van de camper krijgt u een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.

15. Welke landen mogen worden bezocht:

Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Wintersportbestemmingen zijn in de periode van 1 december tot 1 mei uitgesloten.

16. Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegestaan.

17. Roken:

Roken in de camper is niet toegestaan.
Bovenstaande voorwaarden maken deel uit van het huurcontract en dienen door de huurder op elke bladzijde te worden geparafeerd voor gezien bij het tekenen van het contract.